دکتر کشتگری

مشخصات فردي:

نام و نام خانوادگي: منيژه كشتگري

آدرس محل كار: شيراز-بولوار مدرس- دانشگاه صنعتي شيراز- گروه فناوري اطلاعات – رئيس گروه فناوري اطلاعات

تلفن: ۷۲۶۱۳۹۱-۰۷۱۱       

فاكس:۷۳۵۴۵۱۰-۰۷۱۱

پست الكترونيك: keshtgari[@]‎sutech.ac.ir            

0