نام و نام خانوادگی: دکتر سید رئوف خیامی

مرتبه علمی:استادیار

زمینه های تحقیقاتی:

  • معماری سازمانی (EA)  و طرح هایبهبود و توسعه فناوری اطلاعات
  • مدیریت فناوری اطلاعات (IT Management) و چارچوبهاي آن (COBIT, ITIL, …)
  • روشها و استانداردهای مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات و مدیریت برونسپاری (Outsourcing) آنها
  • هوشمندی کسب وکار(BI)  / داده کاوی/ گزارشات مدیریتی
  • برنامه ريزي استراتژيک / معيارهاي ارزيابي عملکرد (KPI) / داشبورد مدیریت
  • مدلسازی فرآیندها (BPMN) و روشهای جدید تولید سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر  BPMS
  • یکپارچه سازی سیستمهای اطلاعاتی (EAI) / سیستمهای جامع سازمانی (ERP, MIS,HIS,.‎.‎.‎)
  • کاربرد فناوری اطلاعات (متمرکز بر زمینه های تحقیقاتی فوق) در حوزه سلامت و پزشکی

 

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷
تلفن:۰۷۱۳۷۳۵۴۵۱۰

پست الکترونیک:khayami[@]sutech.ac.ir