نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

زمان

۹:۳۰-۱۱

۱۲:۳۰- ۱۱

۱۴ - ۱۲:۳۰

۱۶ – ۱۴

شنبه

      محاسبات نرم پیشرفته

یکشنبه

طراحی کامپایلر آزمون نرم افزار    

دوشنبه

      محاسبات نرم پیشرفته

سه شنبه

طراحی کامپایلر آزمون نرم افزار    

چهار شنبه