نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳

زمان

۱۰- ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴ - ۱۲

۱۶ – ۱۴

شنبه

تولید برنامه از توصیف صوری آزمون نرم افزار طراحی کامپایلر  

یکشنبه

تولید برنامه از توصیف صوری     آز سیستم عامل

دوشنبه

  آزمون نرم افزار طراحی کامپایلر  

سه شنبه

      آز سیستم عامل

چهار شنبه