دکتر بوشهریان

نام ونام خانوادگی : امید بوشهریان 
       درجه علمی : دانشیار
        مقاطع تحصیلی:
                                  دکترا: نرم افزار - دانشگاه علم وصنعت ایران
                                  فوق لیسانس : نرم افزار - دانشگاه علم وصنعت ایران
                                  لیسانس: نرم افزار - دانشگاه صنعتی امیر کبیر

زمینه های تحقیقاتی: سیستم های توزیع شده، مهندسی نرم افزار، محاسبات ابری
 پست الکترونیکی: bushehrian{AT} sutech.ac.ir
      تلفن:    ۰۷-۳۷۳۵۴۵۰۱ 
داخلی: ۲۸۹۱

 

0