لیست دروس کارشناسی منابع سرفصل دروس
طراحی سیستمهای عامل
 1. P.B.‎ Silberschatz, G.‎ Gavlin, Gange, Operating System Concepts, Wiley.‎
 2. Tanenbaum, A.‎ Woodhull, Operating Systems: Design and Implementation, Pearson
 1. مقدمه
 2. ساختارهای سیستم عامل
 3. فرآیندها
 4. نخ ها
 5. زمانبندی پردازنده
 6. همزمانی پردازش ها
 7. بن بست
 8. مدیریت حافظه
طراحی کامپایلر Compilers: Principles, Techniques, and Tools (2nd Edition) By Alfred V.‎ Aho, Monica S.‎ Lam, Ravi Sethi, Jeffrey D.‎ Ullman  
 1. مقدمه
 2. انواع زبانها و گرامرها
 3. تحلیل واژه ای
 4. تحلیل نحوی
 5. روشهای تجزیه بالا به پایین
 6. روشهای تجزیه پایین به بالا
 7. تقدم عملگر
 8. تقدم ساده
 9. روشهای تجزیه LR
 10. مدیریت جدول نماد
 11. تولید کد
لیست دروس ارشد منابع  
مهندسی نرم افزار پیشرفته
 1. Ivica Crnkovic & Magnus Larsson: CBSE - Building reliable component—based systems 
 2. Clemens Szyperski: Component Software : Beyond Object-Oriented Programming: (1998)‎, 2003 – second edition
 3. Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design, By Thomas Erl , Prentice Hall.‎
 4. Agent Oriented Methodologies, Paolo Giorgini 
 1. Introduction to Analysis and Design
 2. Review on OOD
 3. Component Based Software Engineeirng
 4. Service Oriented Architecture
 5. Agent Oriented Methods
 6. Software Product Line
آزمون نرم فزار
 1. Software Testing, Sams Publishing, By Ron Patton 
 2. A Practitioner's Guide to Software Test Design, by Lee Copeland, Artech House © 2004 
 3. PRACTICAL SOFTWARE TESTING A PROCESS-ORIENTED APPROACH By ILENE BURNSTEIN, Springer, 2003

 

 1. The Testing Process
 2. Black Box Testing Techniques
 3. White Box Testing Techniques
 4. Itegration Testing Technigues
 5. System Testing Techniques
 6. Acceptance Testing
مباحث ویژه در مهندسی نرم افزار

 

 
لیست دروس دکتری منابع  
نظریه بهینه سازی
 1. METAHEURISTICS FROM DESIGN TO IMPLEMENTATION, El-Ghazali Talbi,  John Wiley & Sons, 2009
 2. Global Optimization Algorithms – Theory and Application, Thomas Weise, 2004.‎
 3. Design of Modern Heuristics Principles and Application, By Franz Rothlauf, Springer, 
 1. Common Concepts 
 2. Optimization Models
 3. Optimization Methods
 4. Constraint Handling
 5. Parameter Tuning
 6. Performance Analysis
 7. Single-Solution Based Methods
 8. Population-Based Methods
 9. Multiobjective Optimization 
 10. Hybrid Methods
 11. Parallel Methods
تولید برنامه از توصیف صوری Mathematical Logic for Computer Science, Third Edition, By Mordechai Ben-Ari, Springer.‎
 1. Introduction
 2. Propositional Logic: Formulas, Models, Tableaux 
 3. Propositional Logic: Deductive Systems 
 4. Propositional Logic: Resolution 
 5. First-Order Logic: Formulas, Models, Tableaux 
 6. First-Order Logic: Deductive Systems 
 7. Temporal Logic: Formulas, Models, Tableaux 
 8. Temporal Logic: A Deductive System
 9. Z-Specification
 10. Pettri Nets
 11. Alloy
 12. Model Cheking