لیست دروس کارشناسی منابع سرفصل دروس
هوش مصنوعی

S.J.‎‎ Russell & P.‎‎ Norvig,    Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3nd edition, Prentice Hall, 2010

 
سیستم های خبره

 Joseph C.‎‎ Giarratano, and Gary D.‎‎ Riley, Expert Systems: Principles and Programming, Course Technology Publishing, 4th Edition, 2004.‎‎

 
لیست دروس ارشد منابع  
مدیریت شبکه های کامپیوتری
  1. Network Management: Know It All, Adrian Farrel Editor, Elsevier by Morgan Kaufmann Publishing, 2009.‎‎
  1. Advances in Network Management, Jianguo Ding, Taylor and Francis Group, 2010
 
امنیت شبکه پبشرفته

Cryptography and Network Security,  Principles and Practice, 5th Edition, William Stallings, 2011

 
یادگیری ماشین
  1. Machine Learning, Tom M.‎ Mitchell, McGraw Hill,1997

 

  1. Introduction to Machine Learning, Nils J.‎ Nilsson
 
شبکه های کامپیوتری پیشرفته

از منابع مختلف مباحثی در حوزه اینترنت اشیا، شبکه های کامپیوتری مبتنی بر نرم افزار، کیفیت سرویس در شبکه و  شبکه های حسگر بی سیم ارائه می گردد 

Fundamentals of wireless sensor networks : theory and practice ‎/ Waltenegus Dargie, Christian Poellabauer, 2010

 
لیست دروس دکتری منابع  

مفاھیم پیشرفته در شبكه ھاي كامپیوتري ۱(سیستم های تصمیم یار هوشمند در مدیریت شبکه)

منابع مختلف و مقالات (سیستم های خبره فازی نوع اول - منطق فازی نوع دوم - شبکه های عصبی- یادگیری عمیق - روشهای اماری تشخیص الگو)  
فرایندهای تصادفی

Scott Miller and Donald Childers, Probability and Random Processes, Second Edition: With Applications to Signal Processing and Communications (2 edition), Academic Press,  2012.‎