بسمه تعالی

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 
زمان

۹:۳۰- ۸

۱۱ - :۹:۳۰

۱۲:۳۰ - ۱۱

۱۳:۳۰ – ۱۲:۳۰

۱۶ – ۱۳:۳۰

شنبه

پژوهش مشاوره برخط دانشجویی کلاس برخط طراحی سیستمهای دیجیتال نماز و ناهار مشاوره برخط دانشجویی و کلاس برخط مبانی رایانش امن

یکشنبه

مشاوره برخط دانشجویی

کلاس برخط معماری امنیت اطلاعات سازمانی

مشاوره برخط دانشجویی کلاس برخط زبان تخصصی پژوهش

دوشنبه

پژوهش پژوهش کلاس برخط طراحی سیستمهای دیجیتال نماز و ناهار مشاوره برخط دانشجویی و کلاس برخط مبانی رایانش امن

سه شنبه

مشاوره برخط دانشجویی

کلاس برخط معماری امنیت اطلاعات سازمانی

مشاوره برخط دانشجویی نماز و ناهار پژوهش

چهار شنبه

پیگیری قراردادهای پژوهشی دانشگاه پیگیری قراردادهای پژوهشی دانشگاه پیگیری قراردادهای پژوهشی دانشگاه نماز و ناهار مطالعه و پژوهش
 

 پیوند ورود به جلسۀ برخط مشاوره دانشجویی :

http://el.sutech.ac.ir/rtajgqu18rbj/‎

 -لطفاً در صورت نیاز به مشاوره‏های طولانی ‏مدت (به خصوص در مورد پایان ‏نامه و پروژه) با هماهنگی قبلی وارد جلسه برخط شوید.

 -راه ارتباطی:                                                                                         Email: rezaei@sutech.ac.ir