دکتر رضا جاویدان

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰-۵داخلی ۲۸۱۰

فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۱۰

پست الکترونیکی

Javidan[@]‎ sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

آدرس صفحه شخصی دکتر جاویدان