نام و نام خانوادگی مرتبه علمی صفحه شخصی پست الکترونیک

دکتر مرضیه احمدزاده

استادیار http://itc.sutech.ac.ir/drahmadzadeh ahmadzadeh[@]‎sutech.ac.ir

دکتر رضا اکبری

استادیار http://itc.sutech.ac.ir/DrAkbari Akbari[@]‎sutech.ac.ir

دکتر امید بوشهریان

دانشیار http://itc.sutech.ac.ir/drbushehrian bushehrian[@]‎sutech.ac.ir

دکتر رضا جاویدان

دانشیار http://itc.sutech.ac.ir/DrJavidan Javidan[@]‎sutech.ac.ir

مهندس محمدرفیع خوارزمی

دانشور http://itc.sutech.ac.ir/DrKharazmi Kharazmi[@]‎sutech.ac.ir

دکترسید رئوف خیامی

استادیار http://itc.sutech.ac.ir/drkhayami khayami[@]‎sutech.ac.ir

دکتر مرتضی کاظمی

استادیار http://itc.sutech.ac.ir/DrKazemi

Kazemi[@]‎sutech.ac.ir

دکترمنیژه کشتگری

استادیار http://itc.sutech.ac.ir/DrKeshtgari Keshtgari[@]‎sutech.ac.ir

دکتر محمود اقتصادی فرد

استادیار http://itc.sutech.ac.ir/drEghtesadifar eghtesadifar[@]‎sutech.ac.ir

دکتر پیروز شمسی نژاد

استادیار http://itc.sutech.ac.ir/drShamsinejad p.shamsinejad[@]‎sutech.ac.ir

دکتر ناعمه زرین پور

استادیار http://itc.sutech.ac.ir/dr.Zarrinpoor  zarrinpoor[@]‎‎sutech.ac.ir