لیست اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز - دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن داخلی آدرس صفحه شخصی
۱ دکتر مرضیه احمدزاده استادیار ۲۸۱۰ صفحه شخصی دکتر احمدزاده
۲ دکتر رضا اکبری استادیار ۲۸۴۴ صفحه شخصی دکتر اکبری
۳ دکتر امید بوشهریان دانشیار ۲۸۹۱ صفحه شخصی دکتر بوشهریان
۴ دکتر رضا جاویدان دانشیار ۲۸۱۶ صفحه شخصی دکتر جاویدان
۵ دکتر محمد رفیع خوارزمی دانشور ۲۸۰۸ صفحه شخصی دکتر خوارزمی
۶ دکتر سید رئوف خیامی استادیار ۲۸۱۲ صفحه شخصی دکتر خیامی
۸ دکتر مرتضی کاظمی استادیار ۲۷۳۹ صفحه شخصی دکتر کاظمی
۹ دکتر منیژه کشتگری استادیار ۲۸۰۷ صفحه شخصی دکتر کشتگری
۱۰ دکتر علیرضا مختار استادیار ۲۶۳۸ صفحه شخصی دکتر مختار
۱۱ دکتر محمود اقتصادي فرد استادیار صفحه شخصی دکتر اقتصادي فرد

 

0