لیست اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز - دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن داخلی آدرس صفحه شخصی
۱ دکتر مرضیه احمدزاده استادیار ۲۸۱۰ صفحه شخصی دکتر احمدزاده
۲ دکتر رضا اکبری استادیار ۲۸۴۴ صفحه شخصی دکتر اکبری
۳ دکتر امید بوشهریان دانشیار ۲۸۹۱ صفحه شخصی دکتر بوشهریان
۴ دکتر رضا جاویدان استادیار ۲۸۱۶ صفحه شخصی دکتر جاویدان
۵ دکتر محمد رفیع خوارزمی دانشور ۲۸۰۸ صفحه شخصی دکتر خوارزمی
۶ دکتر سید رئوف خیامی استادیار ۲۸۱۲ صفحه شخصی دکتر خیامی
۸ دکتر مرتضی کاظمی استادیار ۲۷۳۹ صفحه شخصی دکتر کاظمی
۹ دکتر منیژه کشتگری استادیار ۲۸۰۷ صفحه شخصی دکتر کشتگری
۱۰ دکتر علیرضا مختار استادیار ۲۶۳۸ صفحه شخصی دکتر مختار
۱۱ دکتر محمود اقتصادي فرد استادیار صفحه شخصی دکتر اقتصادي فرد

 

Persian (فارسی)
0