نام و نام خانوادگی مرتبه علمی صفحه شخصی پست الکترونیک

دکتر رضا اکبری

دانشیار http://itc.sutech.ac.ir/DrAkbari Akbari[@]‎sutech.ac.ir

دکتر امید بوشهریان

دانشیار http://itc.sutech.ac.ir/drbushehrian bushehrian[@]‎sutech.ac.ir

دکتر رضا جاویدان

استاد http://itc.sutech.ac.ir/DrJavidan Javidan[@]‎sutech.ac.ir

دکترسید رئوف خیامی

استادیار http://itc.sutech.ac.ir/drkhayami khayami[@]‎sutech.ac.ir

دکتر پیروز شمسی نژاد

استادیار http://itc.sutech.ac.ir/drShamsinejad p.shamsinejad[@]‎sutech.ac.ir
دکتر رسول اسماعیلی فرد استادیار http://itc.sutech.ac.ir/fa/dr.esmaeily esmaeily[@]‎sutech.ac.ir
دکتر محمد صادق رضایی استادیار http://itc.sutech.ac.ir/fa/drrezaei rezaei[@]‎sutech.ac.ir