نام و نام خانوادگی سمت تلفن/ پست الکترونیک
سرکار خانم زهرا خیراتی فرد مسئول آموزش دانشکده

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰ داخلی ۲۸۱۴

 Khieratifard@sutech.ac.ir

جناب آقای رضایی مسئول دفتر 

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰ داخلی ۲۸۱۰

تلفن مستقیم۳۷۲۶۱۳۹۱-۰۷۱