در این آزمایشگاه دانشجویان به صورت عملی مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای را می آموزند. هدف اصلی در این آزمایشگاه ایجاد توانایی در دانشجویان جهت توسعه مدل های داده ای و پیاده سازی آن با استفاده از سیستم های مدیریت پایگاه داده موجود می باشد. دانشجویان در این آزمایشگاه مهارت های لازم برای دریافت نقش طراح پایگاه داده (DB Designer) را فرا می گیرند. مطالب ارائه شده در این درس در قالب دستورالعمل هایی که مشخص کننده دستور کار جهت انجام آزمایشات در هر جلسه ازکلاس بوده فراهم شده است. علاوه بر آزمایشات درهر جلسه، دانشجوبان با انجام پروژه های در نظر گرفته شده مهارت های خود در طراحی پایگاه داده و توانایی برقراری رابطه با پایگاه داده از طریق برنامه کاربری را ارزیابی می کنند.
در این آزمایشگاه دانشجویان می توانند با سیستم های جدید مدیریت داده ها مانند پایگاه داده های NoSQL و پایگاه داده های شی گرا آشنا شوند. همچنین چالش های مربوط به مدیریت محتوا که بر کیفیت برنامه کاربردی نیز تاثیر می گذارد از جمله مباحثی خواهد بود که در این درس بررسی می شود.