در آزمایشگاه سیستم عامل مباحث پیشرفته برنامه نویسی مانند برنامه نویسی چند نخی و کنترل ناحیه بحرانی و نحوه ی دریافت و ارسال پیام در بین پردازه ها به طور کامل تدریس می شود به طوری که دانشجویان در این دوره با روش های مختلف پیاده سازی برنامه های چند نخی،روش های مختلف کنترل ناحیه بحرانی و همچنین روش های متفاوت ارسال و دریافت پیام در بین پردازه ها آشنا و آنها را پیاده سازی می کنند.