در آزمایشگاه نرم افزار مباحث طراحی شئ گرا مانند انواع دیاگرام های طراحی و آنالیز نرم افزار به صورت عملی تدریس می شود و دانشجویان گام به گام طراحی و معماری یک نرم افزار را از فاز نیازمندی ها تا قبل از فاز پیاده سازی انجام می دهند.همچنین در این آزمایشگاه روند های مختلف توسعه نرم افزار نیز به دانشجویان آموزش داده می شود.