کارشناس آموزش و پژوهشی دانشکده

خانم مهندس جمیله توکلی

تلفن تماس:

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰-۱۰

داخلی ۲۸۱۴

آدرس ایمیل: iteducation@sutech.ac.ir

0