فرم های آموزشی مقطع تحصیلات تکمیلی

فرم حذف پزشکی و نظر پزشک معتمد

صدور کارت دانشجویی و کارت المثنی

درخواست انصراف از تحصیل

ترمیم معدل

فرم فارغ التحصیلی / تسویه حساب

 

فرم ها، قالب ها و راهنماهای مرتبط با پایان نامه

فرم انتخاب استاد راهنما

فرم انتخاب استاد مشاور (صرفاً خارج از دانشگاه)

قالب پیشنهاد موضوع سمینار

قالب پیشنهاد موضوع پایان نامه (Proposal) – فرم خام

قالب پیشنهاد موضوع پایان نامه (Proposal) – نمونه تکمیل شده

راهنمای ثبت پیشنهاد موضوع پایان نامه در سامانه گلستان

قالب درخواست پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس های داخلی

راهنمای تدوین و نگارش پایان نامه

راهنمای درخواست دفاع از پایان نامه در سامانه گلستان

قالب اطلاعیه دفاع از پایان نامه

شاخص های ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاع

 

فرم ها، قالب ها و راهنماهای پس از دفاع پایان نامه

راهنمای انجام اصلاحات پایان نامه

قالب امضا کمیته پایان نامه

نمونه پایان نامه کارشناسی ارشد

تعهدنامه پایان نامه

فرم های دکتری

 

فرایند ها 

فرایند درخواست تصویب پیشنهاد "طرح تحقیق رساله دکتری" در سیستم گلستان

 فرآیند درخواست بررسی وضعیت بسندگی زبان به وسیله دانشجویان

ﻓﺮاﻳﻨﺪ پیاده ﺳﺎزي "دﻓﺎع از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ " در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن​

فرایند  درخواست تصويب پيشنهاد طرح تحقيق پايان نامه كارشناسي ارشد در سيستم گلستان

راهنمای درخواست تصويب پيشنهاد طرح تحقيق پايان نامه كارشناسي ارشد در سيستم گلستان

فرآیند ارسال مدارک به خارج از کشور

فرآیند استرداد شهریه دانشجو /دانش آموخته

فرآیند درخواست دوره کهاد مقطع کارشناسی ارشد در سیستم گلستان

فرآیند درخواست متفرقه در سیستم گلستان