افراد                                     لیست و سر فصل دروس                              فرم ها

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی صفحه شخصی پست الکترونیک

دکتر مرتضی کاظمی

استادیار http://itc.sutech.ac.ir/DrKazemi

Kaazemi[@]‎‎sutech.ac.ir

دکتر محمود اقتصادی فرد

استادیار http://itc.sutech.ac.ir/drEghtesadifar eghtesadifar[@]sutech.ac.ir

دکتر ناعمه زرین پور

استادیار http://itc.sutech.ac.ir/dr.Zarrinpoor  zarrinpoor[@]‎sutech.ac.ir