نام خانوادگي و نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد(ان) راهنما

استاد(ان) مشاور

تاريخ فارغ التحصيلي

بهزادي مرضيه

ارائه مدلي جهت دسته بندي و كشف سرويس ها در محيط هاي فراگير

بوشهريان اميد

احمدزاده مرضيه

۱۳۹۴.۱۱.۱۱

مرتضوي كنگان عليه

ارئه روشي مبتني برحداقل مربعات جهت همزمان سازي وتخمين موقعيت حسگرهاي زير آب

جاويدان رضا

دهقاني محمدجواد

۱۳۹۴.۰۹.۲۹

عابديني فاطمه

ارائه الگوريتمي براي نهان نگاري تصوير از طريق پياده سازي بر روي GPU

خوارزمي محمدرفيع

جاويدان رضا

۱۳۹۴.۱۱.۱۳

اسماعيل نژاد شايسته

ارائه ي مدلي براي مديريت اعتماد در محيط هاي فراگير پزشكي

بوشهريان اميد

خيامي سيد رئوف

۱۳۹۴.۱۱.۱۱

برزگر پروين

ارائه الگوريتمي براي افزايش كارايي و سرعت دسترسي به داده ها روي مسير يابي هاي درون شبكه اي در شبكه هاي مبتني بر نام داده

خوارزمي محمدرفيع

جاويدان رضا

۱۳۹۴.۱۱.۱۲

فرهي سيد وحيد

K+means : يك الگوريتم بدون ناظر براي سيستم هاي تشخيص نفوذ

احمدزاده مرضيه

اكبري رضا

۱۳۹۴.۱۱.۱۳

مهماندوست ايلياد

ارائه روشي جهت بهينه سازي ماشين هاي مجازي در مراكز داده پردازش ابري ، بر طبق بهره وري منابع مختلف سيستمي جهت رسيدن به يك محيط رانش سبز

اكبري رضا

بوشهريان اميد

۱۳۹۵.۰۶.۲۳

كاردان مريم

ارائه مدلي براي ذخيره سازي درون شبكه در شبكه هاي مبتني بر نام داده

خوارزمي محمدرفيع

جاويدان رضا

۱۳۹۴.۱۱.۱۲

گل مريمي سيده مرجان

ارائه روشي مبتني بر پيش بيني بار كاري جهت سرويس دهي مقياس پذير كاربردهاي چند رسانه اي بر بستر ابر

بوشهريان اميد

كشتگري منيژه

۱۳۹۴.۱۱.۱۰

خوارزمي نظام الدين

تشخيص گره هاي خودخواه در شبكه هاي سيار موردي

جاويدان رضا

كشتگري منيژه

۱۳۹۴.۱۰.۱۶

منظري هومن

ارايه يك روش نوين يادگيري چند تايي براي طبقه بندي داده هاي عظيم

جاويدان رضا

احمدزاده مرضيه

۱۳۹۴.۱۱.۱۳

پوست پسند مهرناز

ارائه ي مدلي براي رديابي هدف در شبكه هاي حسگر بي سيم زير آب

جاويدان رضا

خوارزمي محمدرفيع

۱۳۹۴.۰۹.۰۸

بخشايش نصر آباد عليا حسين

بهينه سازي تشخيص حملات U۲R و R۲L با استفاده از داده كاوي

احمدزاده مرضيه

خوارزمي محمدرفيع

۱۳۹۵.۰۶.۲۰

كمالي آيدا

ارائه مدلي براي جستجوي نام در شبكهمبتني بر نام داده

خوارزمي محمدرفيع

جاويدان رضا

۱۳۹۴.۱۱.۱۲

معصومي محمد مهدي

ارائه يك روش جديد براي سيستم هاي تشخيص نفوذ با هدف شناسايي حملات جديد در شبكه هاي كامپيوتري

احمدزاده مرضيه

جاويدان رضا

۱۳۹۵.۰۶.۲۱

توكلي عمار

بهبودروش تشخيص سرقت ادبي با استفاده از روش متن كاوي

احمدزاده مرضيه

اكبري رضا

۱۳۹۵.۰۶.۰۲

مراديان كورش

ارائه روشي مبتني بر مدل وظايف براي كشف وانتخاب سرويس هاي وب

بوشهريان اميد

اكبري رضا

۱۳۹۴.۱۱.۱۱

غلاصي اميد

ارائه يك سامانه پيشنهاددهنده جهت مهاجرت كاربردهاي موروثي به ابر

بوشهريان اميد

اكبري رضا

۱۳۹۵.۰۶.۲۰

چراغي پور سروستاني محمد حسين

ارائه مدلي مناسب جهت برون سپاري پروژه هاي توسعه نرم افزار

خيامي سيد رئوف

اكبري رضا

۱۳۹۵.۰۶.۲۰

تن زده پناه نجمه

ارائه يك مدل پيش بيني كننده ازدحام در شبكه هاي حسگر بي سيم

خوارزمي محمدرفيع

جاويدان رضا

۱۳۹۴.۱۱.۱۲

شهابي نژاد اطهره

مدلي براي ارزيابي قابليت بقا در شبكه هاي حسگر بي سيم

كشتگري منيژه

جاويدان رضا

۱۳۹۴.۰۹.۰۸

نامور اصل سحر

ارائه مكانيزم جديد توازن بار در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار براي بهبود تحويل كاربرد در سيستم هاي ابري

كشتگري منيژه

بوشهريان اميد

۱۳۹۴.۰۸.۲۴

موسوي سيده سميرا

بهبود پشتيباني از تحرك مصرف كننده در شبكه هاي داده مبتني بر نام براي ترافيك چندرسانه اي و ارزيابي كارايي آن

جاويدان رضا

خوارزمي محمدرفيع

۱۳۹۴.۱۱.۱۲

عبدي وجيهه

ارائه روشي براي بهبود جريان هاي ويدئويي در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار و شبكه هاي توزيع محتوا

كشتگري منيژه

جاويدان رضا

۱۳۹۴.۰۸.۱۷

حاجي زاده مريم

ارائه روشي جديد براي بهبود كيفيت سرويس كنفرانس ويدئويي در شبكه هاي نرم افزار محور

كشتگري منيژه

اكبري رضا

۱۳۹۴.۰۸.۱۷

نمازي مريم

بهبود پشتيباني از تحرك توليد كننده در شبكه هاي داده مبتني بر نام براي كاربردهاي چند رسانه اي زمان واقعي و ارزيابي كارايي آن

خوارزمي محمدرفيع

جاويدان رضا

۱۳۹۴.۱۱.۱۳

فارسي نژاد مرج محمد علي

ارائه روشي به منظور طبقه بندي ترافيك برحسب پروتكل لايه كاربرد در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار

جاويدان رضا

كشتگري منيژه

۱۳۹۴.۱۱.۱۳

آزادمنش محمد حسين

ارائه يك رابط زبان طبيعي به پايگاه داده براي پرس وجو روي داده هاي ناهمگن

خيامي سيد رئوف

احمدزاده مرضيه

۱۳۹۵.۰۶.۲۳

كيخسروي باباميري رضا

ارائه يك مسير ياب آگاه از توان در شبكه هاي حسگر بي سيم با منابع انرژي تجديدپذير

اكبري رضا خوارزمي محمدرفيع

جاويدان رضا

۱۳۹۵.۰۶.۲۳

رضواني كته شمشير آرش

بهبودروش ارزيابي معماري نرم افزاراز ديد مديريت برون سپاري

خيامي سيد رئوف

بوشهريان اميد

۱۳۹۴.۱۱.۱۳

صفي ياري خفري علي

پيش بيني بقاي بيماران سرطان ريه با استفاده از روش هاي يادگيري تلفيقي

جاويدان رضا

بوشهريان اميد، سرور جواد

۱۳۹۵.۰۶.۲۳

دژم شهابي محمد مهدي

ارائه يك روش بهينه سازي براي توليد داده تست

اكبري رضا

موسوي سيد محمدرضا

۱۳۹۵.۰۶.۲۰

ميري رستمي سمانه السادات

پيش بيني بقاي بيماران داراي سرطان پستان به كمك تكنيك هاي داده كاوي

احمدزاده مرضيه

خيامي سيد رئوف

۱۳۹۵.۰۶.۰۲

پارسائي محمد رضا

ارائه روشي جديد براي مهندسي ترافيك در كاربردهاي پزشكي از راه دور با استفاده از شبكه هاي مبتني بر نرم افزار

جاويدان رضا

اكبري رضا، كشتگري منيژه

۱۳۹۵.۰۶.۲۰