نام خانوادگي و نام دانشجو

عنوان پایان نامه

 استاد(ان)راهنما

استاد(ان)مشاور

تاريخ فارغ التحصيلي

مندني پور يوشا

ارائه روشي براي دسته بندي موضوعي صفحات وب به صورت خودكار

اكبري رضا

احمدزاده مرضيه

۱۳۹۳.۱۱.۲۹

رئيسي زهرا

ارائه روشي آگاه ازهزينه جهت مقياس گذاري خودكاركاربردهاي مهاجرت يافته به ابر

بوشهريان اميد

كشتگري منيژه

۱۳۹۳.۰۷.۰۷

صالحي محمد

شناسايي و دسته بندي ژن هاي موثر در سرطان با استفاده ازداده هاي ريزآرايه

احمدزاده مرضيه

خيامي سيد رئوف

۱۳۹۳.۱۱.۲۵

موسوي خلاري زهراء

ارائه يك روش جديدبراي مكان يابي و همزمان سازي توامان در شبكه هاي حسگربي سيم زير آب

جاويدان رضا

خوارزمي محمدرفيع

۱۳۹۳.۱۰.۲۱

ترشابي فرهاد

تخصيص طيف فركانسي در شبكه هاي راديوشناختگربا توجه به نيازهاي كاربران

خوارزمي محمدرفيع

حقيقت جواد

۱۳۹۳.۱۱.۲۸

روشن راد شيوا

ارائه روشي براي بهبودكاربردهاي مالتي مديادر شبكه هاي مبتني بر نرم افزار و ارزيابي آن

كشتگري منيژه

احمدزاده مرضيه

۱۳۹۳.۱۰.۲۱

بزمي پريسا

ارائه روشي براي بهبودكاربردهاي مالتي مدياروي شبكه هاي مبتني برمحتواو ارزيابي كارايي آن

كشتگري منيژه

بوشهريان اميد

۱۳۹۳.۰۸.۰۶

بني هاشمي شيوا

ارزيابي كارايي شبكه مبتني بر نرم افزار در انتقال تصاوير دوربين هاي نظارت تصويري

كشتگري منيژه

اكبري رضا

۱۳۹۴.۰۶.۲۵

جاماسب بهناز

ارائه روشي جهت ارسال و دريافت تصاوير ويدئويي پزشكي با استفاده از شبكه هاي مبتني بر نرم افزار

كشتگري منيژه

اكبري رضا

۱۳۹۴.۰۶.۲۶

كاظمي سعيد

الگوريتم زمانبندي وظايف براي كارت هاي گرافيك اشتراكي در سامانه هاي پردازش ابري

بوشهريان اميد

جاويدان رضا

۱۳۹۳.۱۱.۲۸

محمدي ندا

ارائه يك سامانه زمان اجرا جهت پيشنهاداستراتژي بهبودازخطادر تركيب سرويس هاي وب

بوشهريان اميد

احمدزاده مرضيه

۱۳۹۴.۰۶.۲۴

سعادت نشان سيده اكرم

ارائه روشي مبتني برآنتولوژي و يادگيري ماشين براي كلاس بندي احساسات

اكبري رضا

احمدزاده مرضيه

۱۳۹۴.۰۶.۱۸

طاهري رحيم

رويكردي جديد براي انتخاب ويژگي جهت سيستم تشخيص نفوذ

احمدزاده مرضيه

خوارزمي محمدرفيع

۱۳۹۴.۰۶.۲۲

امامي يوسف

ارائه يك رويكرد كارادر حفظ انرژي بر اساس روش هاي ديتافيوژن آگاه از ترافيك در شبكه هاي حسگربي سيم زير آب

جاويدان رضا

كشتگري منيژه

۱۳۹۴.۰۶.۲۵

حاجي زاده ناهيد

راهكاري نوين جهت انتخاب بهينه ويژگي ها با محدوديت منابع در خط توليد نرم افزار

اكبري رضا

بوشهريان اميد

۱۳۹۴.۰۶.۲۲

كريمي مريم

ارائه روشي براي بهبود كاربردهاي بي سيم در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار و ارزيابي كارايي آن

اكبري رضا

كشتگري منيژه

۱۳۹۴.۰۵.۱۳

پرنيان احمد رضا

ارائه روشي جديددرتوازن بار پروتكل مسيريابي RPL درشبكه هاي كم توان وپراتلاف

خوارزمي محمدرفيع

جاويدان رضا

۱۳۹۳.۱۱.۱۴

منصوري راد سپيده

ارائه روشي براي تشخيص جوامع در گراف

اكبري رضا

احمدزاده مرضيه

۱۳۹۴.۰۶.۲۴