نام خانوادگي و نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد(ان)راهنما

استاد(ان)مشاور

تاريخ فارغ التحصيلي

ساريخاني خرمي فاطمه

ارزيابي الكترونيك دانشجويان با استفاده از متن كاوي

احمدزاده مرضيه

جاويدان رضا

۱۳۹۲.۰۸.۲۸

ساساني نسب محسن

ارايه سرويس قابل اطمينان در شبكه هاي موردي سياربا بهره گيري از عامل هاي سيار

بوشهريان اميد

احمدزاده مرضيه

۱۳۹۲.۱۲.۲۰

جعفري جرجافكي حسن

ارائه روشي براي زمانبندي سرويسها در يك تركيب سرويس به منظور كاهش هزينه جبران تركيب سرويس

بوشهريان اميد

اكبري رضا

۱۳۹۲.۰۸.۲۷

دوروديان مرضيه

ارائه روشي براي جستجوي مبتني بر محتوي در شبكه اجتماعي

اكبري رضا

احمدزاده مرضيه

۱۳۹۲.۰۸.۲۹

نظيري پور عباس

طبقه بندي سولات مطرح شده در فروم هاي آنلاين با استفاده از روش هاي استخراج اطلاعات

احمدزاده مرضيه

اكبري رضا

۱۳۹۲.۰۸.۲۸

كمالي مريم

ارائه پروتكل لايه انتقال جديد براي كنترل ازدحام در شبكه هاي سنسوري بي سيم

خوارزمي محمدرفيع

جاويدان رضا

۱۳۹۲.۱۲.۲۱

بهاء لو عباس

تاثيرات طراحي لايه فيزيكي بر كارايي لايه MAC در شبكه هاي حسگر بي سيم موردي

كشتگري منيژه

خوارزمي محمدرفيع

۱۳۹۳.۰۴.۱۱

قربان جنت مجيد

مديريت هوشمندانه انرژي در شبكه هاي حسگر بي سيم متحرك با بكارگيري شبكه هاي عصبي

جاويدان رضا

اكبري رضا

۱۳۹۲.۱۱.۱۹

مصلي نژاد فاطمه

ارائه روشي مبتني بر مدل براي تست نرم افزار

اكبري رضا

خيامي سيد رئوف

۱۳۹۳.۰۶.۱۲

دانائي بهاره

ارائه مدل هوشمند جهت پيش بيني وضعيت بيماران با صرع مداوم

جاويدان رضا

خيامي سيد رئوف

۱۳۹۳.۰۶.۱۰