دستورالعمل سهميه فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي سال ۱۳۹۴

مدارك لازم:

۱. كاربرگ مشخصات متقاضي استفاده از فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي تايپ شده و تاييد شده. (اصل و يك نسخه كپي)

۲. كاربرگ مشخصات لاتين متقاضي تايپ شده بر اساس اطلاعات گذرنامه. (۲ نسخه)

۳. نامه موافقت دانشكده متقاضي در خصوص استفاده دانشجو از فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي.

۴. تعهد محضري. (اصل و يك نسخه كپي)

۵. اصل و تصوير مدرك زبان. (اصل و ۲ نسخه كپي)

۶. تصوير كارت ملي دانشجو. (۲ نسخه)

۷. تصوير صفحه اول گذرنامه دانشجو. (۲ نسخه)

۸. دعوتنامه از دانشگاه مقصد. (۲ نسخه)

نكات مهم:

۱. برابر اعلام اداره كل بورس و اعزام دانشجويان خارج وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري دانشجوياني مي توانند از اين فرصت استفاده كنند كه داراي گواهي زبان با حد نصاب نمره ۵۰ % آزمون MSRT يا معادل آن در آزمون هاي معتبر TOFEL , IELTS , GRE و TOLIMO ( مورد تاييد آن اداره كل ) باشند.

۲. مبلغ تعهد محضري براي دانشجويان غير بورسيه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال (معادل ۲۰ ميليون تومان) و براي دانشجويان بورسيه ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال (معادل ۴۰ ميليون تومان) مي باشد.

 

"نحوه ي تنظيم و ارسال مدارك فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي دانشجويان دكتراي تخصصي "

تنظيم و ارسال مدارك فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي دانشجويان دكتراي تخصصي علاوه بر رعايت كامل شيوه نامه ، نكات زير را نيز دقت نمايند:

 1. لازم است فرم ها و مدارك دانشجويان را تا پايان نيمسال ششم تحصيل آنان به وزارت علوم ارسال شود تا نامه پشتيباني مالي براي ايشان صادر شود.
 2. دانشجوياني كه در نيمسال هفتم تحصيل مي باشند در صورتي مي توانند از فرصت تحقيقاتي استفاده كنند كه قبل از ارسال مدارك به وزارت علوم ، ويزاي خود را دريافت كرده باشند و تا پايان آن نيمسال نيز از كشور خارج شوند.
 3. عكس الصاقي به گذرنامه و ويزاي دانشجويان زن ضروري است برابر مقررات و قوانين جمهوري اسلامي ايران باشد.
 4. دانشجويان زن متاهلي كه مي خواهند با همسر خود از كشور خارج شوند لازم است تصوير صفحات اول و دوم شناسنامه ، كارت ملي و ويزاي ايشان را نيز ارايه دهند.
 5. تعهدنامه محضري لازم است ، " سند تعهدنامه مالي " يا " سند تعهدنامه دانشجويي " باشد و در صورتي كه " سند تعهدنامه غيرمالي " و يا تحت هر عنوان ديگري باشد به هيچ وجه قابل پذيرش نيست . در ضمن در صورتي كه دانشجو دونفر را ضامن خود مي كند لازم است كارمند رسمي قطعي شاغل باشند.
 6. براي ارايه گواهي زبان ضروري است دانشجو در آزمون هاي معتبر بين المللي مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري شركت كرده باشد و حداقل ۵۰% بالاترين نمره آن آزمون را كسب كرده باشد . همچنين تاريخ اعتبار آن تا هنگام تشكيل پرونده در اداره كل بورس و اعزام دانشجويان خارج منقضي نشده باشد.
 7. اگر چنانچه دانشجويي در مقاطع تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد از آموزش رايگان استفاده كرده باشد و تعهد مربوط انجام نداده و درخواست داشته باشد تا با دريافت آنها آن مدارك را ترجمه و به سفارت كشور مقصد يا دانشگاه مقصد ارايه دهد لازم است قسمت هاي مربوط در بند ۶  تعهدنامه محضري را تكميل نمايد و جدول مربوط در فرم ۱۰۲ را نيز پر كند.
 8. در صورتي كه دانشجو متقاضي دريافت مدارك ياد شده بالا نباشد لازم است با خط تيره ( _ ) قسمت هاي مربوط در بند ۶ و ۸ را كامل كند و به هيچ وجه آن قسمت ها را نبايد از متن تعهد نامه حذف كند .
 9. لازم است دانشجويان متقاضي فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت خارج از كشور فرم " فرم ۱۰۲ " و " فرم ۱۰۳ " را نيز تكميل نمايند.
 10. دانشجو پس از بازگشت به ايران براي تسويه حساب نهايي مدارك ذيل را براي ارسال به وزارت علوم به اين اداره كل ارايه نمايد : الف . تصوير بليط رفت و برگشت ب. تصوير مدارك بيمه ج. تصوير گذرنامه د. تصوير ويزا
 11. درصورتي كه دانشجو بيش از ۱۸۰ روز اقامت داشته باشد ومقاله ارائه نمايد براساس سقف اقامت ، مقاله قابل بررسي است:

  ۱ مقاله: ۲ ماه  قابل تمديد خواهد بود.

  ۲ مقاله : ۳ ماه قابل تمديد خواهد بود.

 12. مقاله ارايه شده لازم است داراي شرايط اعلامي در " فرم ۱۰۴ " باشد و توسط معاونت محترم آموزشی دانشگاه تاييد شده باشد .

  وثیقه ملکی۲ فرصت اصلاحی

  فرم مشخصات

  فرم تعهد کارمندی

  فرم ۱۰۱

  فرم۱۰۳

  شيوه نامه فرصت تحقيقاتي

  فرم پذیرش مقاله و تمدید مدت فرصت تحقیقاتی