از آنجا که ارزشیابی پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ به بعد به صورت کیفی انجام می­شود، چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی دوره کمتر از ۱۴باشد، دانشجو اجازه دفاع را ندارد و تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می­شود تا با اخذ مجدد حداکثر ۱۰واحد از دروسی که با نمره کمتر از ۱۴ گذرانده است، میانگین کل واحد های گذرانده را به حداقل ۱۴ برساند، در این صورت اجازه دفاع از پایان نامه به وی داده می­شود.