حداکثر زمان حذف ترم

حداکثر زمان حذف ترم: دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال در خواست دانشجو از طریق سیستم آموزشی گلستان می بایست ثبت گردد. پیگیری مراحل انجام حذف ترم  بر عهده دانشجو می باشد.

0