لیست دانشجویان دارای کسری مدرک

لیست دانشجویان دارای کسری مدرک در برد آموزشی دانشکده اعلام شده در صورت عدم مراجعه

حکم منع تحصیل دانشجویان اعلام شده صادر خواهد شد.

0