حداکثر زمان درخواست مرخصی تحصیلی

دو هفته قبل از شروع ثبت نام اصلی(اینترنتی)همان نیمسال درخواست دانشجو از طریق سیستم اتوماسیون آموزشی گلستان می بایست ثبت شود.

0