مهم مهم : ارزشیابی دانشجو از استاد

ارزشیابی " دانشجو از استاد" در بازه زمانی ۲۹/۰۹/۹۵ لغایت ۱۷/۱۰/۹۵ از طریق سیستم آموزش گلستان برای دروس نظری الزامی است و تبعات ناشی از عدم شرکت در فرایند ارزشیابی بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.

0