مهلت درخواست تمدید سنوات دانشجویان مقطع کارشناسی

آخرین مهلت درخواست تمدید سنوات دانشجویان مقطع کارشناسی( از طریق سیستم گلستان)  برای نیمسال دوم ۹۶-۹۵ تا تاریخ ۳۰/۱۰/۹۵ می باشد.

0