درخواست حذف ترم باید نهایتا دوهفته قبل از شروع  امتحانات پایان ترم، توسط دانشجو در سیستم آموزشی گلستان ثبت گردد.