دانشجویان متقاضی مرخصی تحصیلی ، باید تقاضای خود را نهایتا دوهفته قبل از شروع ثبت نام اصلی(اینترنتی) در سیستم آموزشی گلستان ثبت نمایند.