نکته مهم جهت انتخاب واحد

دانشجویان مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی می بایست دقت کنند که در صورت عدم ثبت نام(انتخاب واحد) در زمان حذف و اضافه دو شنبه ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ الی سه شنبه ۲۶/۱۱/۱۳۹۵  آموزش دانشگاه حکم منع تحصیل آنها صادر خواهد کرد.

0