معرفی تسهیلات قابل ارائه به دانشجویان دکتری به منظور فرصت مطالعاتی و اساتید جوان توسط پروفسور بلالایی

معرفی تسهیلات قابل ارائه به دانشجویان دکتری به منظور فرصت مطالعاتی و اساتید جوان توسط پروفسور سعید بلالایی، سفیر محترم بنیاد هومبولت آلمان ، در روز چهارشنبه ۰۴/۱۲/۱۳۹۵ ساعت ۱۰ الی ۱۲ در دانشگاه صنعتی شیراز.

جهت شرکت در این نشست حد اکثر تا پایان وقت اداری دوشنبه ۰۲/۱۲/۱۳۹۵  به دفتر بخش دانشکده مراجعه شود.

0