آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال اول هر سال تحصیلی، یک روز قبل از شروع نیمسال دوم همان سال تحصیلی و در نیمسال دوم هر سال تحصیلی، یک روز قبل از شروع نیمسال اول سال تحصیلی بعد، مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه می باشد.