گروه مهندسی نرم افزار در دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دومین گروه راه اندازی شده در دانشکده می باشد. در این گروه تمرکز بر روی حوزه های مرتبط با مهندسی نرم افزار شامل سیستمهای توزیعی، پردازش موازی و تولید و توسعه نرم افزار می باشد. با توجه به وجود سه گروه تحقیقاتی دیگر در دانشکده، زمینه های همکاری متعددی وجود دارد و طرح های تحقیقاتی مشترکی انجام شده یا در حال انجام می باشد. در هر سال تحصیلی حدود ۱۲ دانشجوی کارشناسی ارشد و حدود ۳ دانشجوی دکتری با حوزه های تحقیقاتی متمرکز بر مهندسی نرم افزار پذیرش می شوند.

اعضای هیات علمی فعال در این گروه عبارتند از:

 • دکتر امید بوشهریان
 • دکتر سید رئوف خیامی
 • دکتر رضا اکبری
 • دکتر رسول اسماعیلی فرد

فهرستی از زمینه های پژوهشی در این گروه در ادامه ذکر می شود:

 • داده های بزرگ
 • سیستمهای توزیعی، چند پردازنده ای و محاسبات ابری
 • معماری سرویس گرا
 • محاسبات سریع
 • متن کاوی و پردازش زبان طبیعی
 • داده کاوی
 • مهندسی نرم افزار مبتنی بر جستجو
 • کاربردهای یادگیری ماشین در مهندسی نرم افزار
 • آزمون نرم افزار
 • مهندسی نیازمندیها
 • تحلیل و طراحی نرم افزار
 • پایگاه داده
 • وب معنایی

همچنین دانشجویان فعال در این گروه از آزمایشگاههای تحقیقاتی زیر استفاده می کنند:

 • آزمایشگاه سیستمهای توزیعی
 • آزمایشگاه مهندسی نرم افزار پیشرفته
 • آزمایشگاه اصلی دانشکده جهت استفاده از خوشه هادوپ
 • آزمایشگاه پردازش موازی