درج اطلاعیه جلسه دفاع پایان نامه / رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی می بایست حداقل ۱۰ روز  قبل از دفاع،

فرم اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری را تکمیل وفایل Pdf  آنرا به آموزش دانشکده تحویل دهند.

 در غیر اینصورت مسئولیت هرگونه عواقب برعهده شخص دانشجو میباشد.

0