در این آزمایشگاه تمرکز اصلی بر روی معماری سیستم های کامپیوتری امروزی و استفاده از آنها در افزایش سرعت پردازش می باشد. از آنجا که اکثر معماری های مدرن از زیرساختهای موازی برای افزایش سرعت استفاده می کنند هدف آزمایشگاه طراحی و پیاده سازی الگوریتم های موازی جهت بهینه کردن آنها بر روی معماری های مدرن می باشد.  این معماری ها شامل پردازنده های چند هسته ای، پردازنده گرافیکی همه منظوره (GPGPU) و سیستم های قابل بازپیکربندی مانند (FPGA) می باشد.

این آزمایشگاه مجهز به چندین کامپیوتر دارای پردازنده های چند هسته ای شرکت اینتل و GPU های شرکت NIVIDIA می باشد. GPU های موجود از نوع GTX 1080   و ۹۶۰ GTX که به ترتیب دارای ۲۵۶۰ و ۱۰۲۴ هسته محاسباتی می باشند. همچنین دو تراشه FPGA متعلق به شرکت Xilinx از نسل Spartan 6 نیز در این آزمایشگاه موجود می باشد. 

با توجه به امکانات موجود در این آزمایشگاه، تحقیقات مربوط در آن به حوزه موازی سازی الگوریتم های با پیچیدگی محاسباتی بالا یا پردازش داده های حجیم معطوف شده است. از همین رو پایان نامه های متعددی با هدف بهبود سرعت الگوریتمهای موجود با استفاده از زیرساختهای پردازش موازی در این آزمایشگاه تعریف شده است.