مهم : نظرخواهي دانشجويان درباره اعضاي هيات علمي

نظرخواهي دانشجويان درباره اعضاي هيات علمي در نيمسال جاري دربازه زماني ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ الي ۱۳۹۶/۰۳/۲۴

از طريق سيستم گلستان تمام وقت انجام مي­گيرد. شركت در اين نظر خواهي براي كليه دانشجويان الزامي است.

0