امضاء پایان نامه کارشناسی ارشد/ رساله های دکتری

دانشجویان گرامی تحصیلات تکمیلی می بایست جهت امضاء پایان نامه کارشناسی ارشد/ رساله های دکتری از مدیر محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صرفاً از ساعت ۱۴ لغایت ۱۵:۳۰ هر روز به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.

0