آزمایشگاه مهندسی نرم افزار جهت تحقیق و توسعه روشها و ابزارهایی برای بهبود کیفیت نرم افزار و تولید نرم افزارهای قابل اعتماد راه اندازی شده است. در حال حاضر، در این آزمایشگاه تمرکز بر روی خودکارسازی فرآیند تولید نرم افزار و پردازش داده های بزرگ است. برای این منظور تجهیزات لازم مانند GPU، خوشه هادوپ و ... تهیه شده است. حوزه های مختلف مهندسی نرم افزار شامل موارد زیر پوشش داده می شود:

  • استفاده از روشهای جستجوی هوشمند در توسعه نرم افزار
  • کاربردهای یادگیری ماشین در مهندسی نرم افزار
  • توسعه مبتنی بر مدل
  • تست نرم افزار
  • معماری نرم افزار
  • تحلیل و طراحی نرم افزار
  • مهندسی نیازمندیها
  • توصیف و وارسی نرم افزار
  • وب معنایی
  • داده های بزرگ

به علت نیاز به انجام محاسبات سریع در برخی از پروژه های تحقیقاتی برای انجام فعالیتهای پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند از آزمایشگاه سیستمهای توزیعی و آزمایشگاه مرکزی دانشکده علاوه بر آزمایگاه فوق استفاده نمایند.