آخرین تاریخ ارسال درخواست تمدید سنوات توسط دانشجو جهت نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۷

( دوروز کاری پس از آخرین مهلت ورود نمرات پایان نیمسال اول سال تحصیلی) می باشد.

آخرین مهلت ورود نمرات کلیه دانشجویان ( مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی) یک شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۵می باشد.