کلیه دانشجویان باید یک ساعت قبل از شروع مصاحبه جهت تشکیل پرونده و بررسی مدارک حضور داشته باشند.

ضمناً مدارک ذیل به ترتیب در یک پوشه قرار داده شود.

 ۱ - پرینت  فرم های ۱، ۲و ۳ مربوط به مشخصات داوطلب  

 ۲-  اصل فیش واریزی

 ۳-  کپی گواهی نامه تایید شده و یا مدرک کارشناسی ارشد

 ۴-  ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد

 ۵-  کپی مدرک کارشناسی

 ۶-  ریز نمرات دوره کارشناسی

 ۷-  کپی مقالات

 ۸-  توصیه نامه

 ۹-  گواهی شرکت در کارگاه ها

۱۰-  گواهی زبان

۱۱-  گواهی همکاری و مجری پروژه

۱۲-  گواهی استعداد درخشان

۱۳-  گواهی تدریس

لطفاً اصل شناسنامه و کارت ملی به همراه داشته باشید.

جدول زمان بندی رشته مهندسی کامپیوتر