آخرین مهلت درخواست تمدید سنوات

آخرین مهلت ارسال درخواست تمدید سنوات برای دانشجویان مقطع کارشناسی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ روز سه شنبه ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ می باشد و آخریم فرایند تمدید سنوات دانشجویان به شرح ذیل می باشد.

تمدید سنوات ۹ بدون پرداخت شهریه

فقط برای دوره روزانه

از طریق تمدید سنوات سیستم گلستان

تمدید سنوات ترم ۱۰

تمامی دوره ها

از طریق تمدید سنوات سیستم گلستان

تمدید سنوات ترم ۱۱

تمامی دوره ها

از طریق کمیسیون موراد خاص دانشگاه در سیستم

 

0