زمان مصاحبه بدون آزمون دکتری دوشنبه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۸ می باشد. جدول زمانبندی مصاحبه  بدون آزمون دکتری در روز  شنبه مورخ ۰۱/۰۴/۹۸ از طریق سایت دانشگاه صنعتی اطلاع رسانی می گردد.