کلاس های دروس آز فیزیک ۱، آز فیزیک ۲، آز سیستم های عامل و ورزش ۱ به صورت مجازی

برگزار می گردد. شروع کلاس های این دروس ۴ مرداد ماه ۹۹ می باشد.