۱- آخرین مهلت ورود نمره درس پروژه، کارآموزی  اخذ شده در نیمسال اول سال تحصیلی جاری ۲۵ تیر ماه می باشد.دانشجو می بایست ۱۰ روز قبل از تاریخ فوق گزارش پروژه و کارآموزی خود را به استاد ارسال کند.

۲- آخرین مهلت ورود نمرات دروس اخذ شده (بجز دروس پروژه، کارآموزی ) در نیمسال دوم ۲۰ شهریور ماه است.

۳- تاریخ ارائه سمینار کارشناسی ارشد اخذ شده در نیمسال دوم ۱۷ الی ۱۸ شهریور ماه ۹۹ می باشد.

۴- آخرین مهلت ورود نمرات دروس اخذ شده بصورت تک درس و معرفی به استاد در دوره تابستان ۲۸ شهریور ماه ۹۹ می باشد.

۴- تاریخ دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری، ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری ورودی ماقبل ۹۵، ارائه طرح تحقیق رساله دکتری ۲۲ الی ۲۶ شهریور ماه ۹۹ می باشد.