۱- زمان انتخاب واحد دروس پروژه و کارآموزی و دروس معرفی به استاد در دوره تابستان از ۱۵ تیرماه ۹۹ تا

۳۱ تیرماه ۹۹ می باشد. در صورت فارغ التحصیلی: تعداد دروس معرفی به استاد در دوره تابستان حداکثر

۴ درس می باشد.دانشجویان میتوانند حداکثر تا تاریخ ۱۴تیرماه درخواست معرفی به استاد خود را به

مسئول آموزش دانشکده ارسال کند.

۲- درصورتی که دانشجوی مقطع کارشناسی در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش آموختگی حداکثر دو

درس نظری داشته باشد، با تایید گروه آموزشی می تواند دروس را به صورت تک درس در دوره تابستان

بگذراند. دانشجویان می توانند حداکثر تا تاریخ ۲۰ شهریور ماه درخواست تک درس خود را به مسئول

آموزش دانشکده ارسال نمایند.