فرم های تحصیلات تکمیلی

​راهنمای تدوین پایان نامه  (PDF)

      نمونه پایان نامه   (Word)

فــــــرم ها:

     ۱- فرم تاییدیه صحت و اصالت نتایج  (Word)

     ۲- فرم مجوز بهره برداری از پایان نامه  (Word)

  ​   ۳- فرم تعیین استاد راهنما  (Word)  -  (PDF

     ۴- فرم گزارش پیشرفت پایان نامه (Word)  -  (PDF)

     ۵- فرم معرفی موضوع سمینار (Word)  -  (PDF)

    ۶- فرم درخواست هزینه شرکت در کنفرانس  (PDF)

   ۷- فرم درخواست هزینه پایان نامه  (PDF

   ۸- فرم درخواست تمدید سنوات  (PDF)

    ۹- آگهی دفاع از پایان نامه  (Word)

 

روند امور دفاع  (PDF)

     ۱- فرم پیشنهاد موضوع تحقیق پایان نامه (Word)  -  (PDF)

     ۲- فرم پیشنهاد مشاور  (Word)  -  (PDF)

     ۳- فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه ۱ (Word)  -  (PDF

     ۴- فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه ۲ (Word)  -  (PDF

     ۵- فرم نظر نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده درگروه (Word)  -  (PDF)

     ۶- فرم مخصوص معرفی داوران جهت دفاع از پایان نامه  (Word)  -  (PDF

     ۷- فرم مخصوص تایید انجام تصحیحات یایان نامه  (Word)  -  (PDF)

    ۸- فرم تحویل پایان نامه (Word)  -  (PDF)

 

0