گروه شبکه و معماری کامپیوتر با هدف آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با حوزه های مرتبط با شبکه های کامپیوتری و سیستم های معماری کامپیوتری شکل گرفته است.  از مهرماه ۱۳۸۹ دوره کارشناسی ارشد در  مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری و از مهرماه ۱۳۹۲ دوره کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری درقالب این گروه آموزشی در دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات راه اندازی شده است.

از سال ۱۳۹۷ رشته کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های ارتباطی و کامپیوتری جایگزین رشته شبکه های کامپیوتری شده است. هدف از این رشته آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مباحث تخصصی در حوزه شبکه های کامپیوتری و مخابراتی می باشد. این رشته یکی از مهمترین رشته های مطرح دانشگاه صنعتی شیراز می باشد که با داشتن آزمایشگاههای تخصصی در کنار آموزش، دانشجویان با زمینه های نوین علمی و عملی در این حوزه آشنا می شوند.

آزمایشگاههای گروه شبکه و معماری کامپیوتر در سطح دانشکده عبارتند از:

آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه های مبتنی بر نرم افزار SDN

آزمایشگاه تحقیقاتی اینترنت اشیاء IoT

آزمایشگاه آموزشی شبکه های کامپیوتری

آزمایشگاه تحقیقاتی امنیت شبکه

آزمایشگاه تحقیقاتی معماری کامپیوتری پیشرفته

آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش موازی

همچنین این گروه دارای دوره دکتری در گرایش شبکه های کامپیوتری نیز می باشد .