نام خانوادگي و نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد(ان)راهنما

استاد(ان)مشاور

تاريخ فارغ التحصيلي

محمدي رضا

طراحي سيستم مراقبت زير آب با استفاده از شبكه هاي حسگر بي سيم و ارزيابي كارايي آن

جاويدان رضا

كشتگري منيژه

۱۳۹۱.۰۶.۲۵