نام خانوادگي و نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد(ان)راهنما

استاد(ان)مشاور

تاريخ فارغ التحصيلي

پاك نژاد مهسا

ارزيابي امنيت و خصوصي سازي محاسبات ابري بر روي شبكه هاي مبتني بر محتواو ارائه راهكار براي يكي ازمشكلات امنيتي رايج

كشتگري منيژه

خوارزمي محمدرفيع

۱۳۹۲.۰۵.۰۱

بابائيان وحيده

 پشتيباني از كيفيت ارائه خدمات در شبكه هاي موردي سيار با استفاده از پيكربندي پويا

بوشهريان اميد

كشتگري منيژه

۱۳۹۱.۰۹.۱۳

حاتمي سهيل

بهبود مسئله توازن بار و مصرف انرزي در شبكه سيار ويزه با استفاده از اصلاح پروتكل مسير يابي AODV

جاويدان رضا

خوارزمي محمدرفيع

۱۳۹۱.۰۷.۱۰

محمودي محمد

افزايش طول عمر شبكه هاي موردي متحرك با استفاده از پروتكل مسيريابي با مصرف انرزي بهينه(مطالعه موردي:عمليات نجات و جستجو-نظارت محيطي)

كشتگري منيژه

اكبري رضا

۱۳۹۱.۱۰.۰۲

منصوري محمد رضا

ارزيابي پارامترهاي كيفيت خدماتVOIP بر روي شبكه GSM امن برپايه ايجاد امنيت انتها به انتهاي نرم افزاري

كشتگري منيژه

بوشهريان اميد

۱۳۹۱.۱۱.۲۰

شفيعي نژاد قهرود حميد

ارائه روش جديدتشخيص نودمتخاصم در حمله ي سوراخ سياه درپروتكل AODV

خوارزمي محمدرفيع

جاويدان رضا

۱۳۹۱.۰۹.۱۵