نام خانوادگي و نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد(ان)راهنما

استاد(ان)مشاور

رشته و گرایش تحصیلی

تاريخ فارغ التحصيلي

مقطع تحصیلی

خوبان محمد حسين يك روش كنترل كننده هوشمند چند هدفه بر اساس يادگيري عاطفي به منظور بهبود كيفيت توان الكتريكي جاويدان رضا نیکنام طاهر مهندسي فناوري اطلاعات(IT)-شبكه هاي كامپيوتري ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ كارشناسي ارشد
دولو فاطمه فرايند كاوي در سيستم هاي سلامت و درماني خيامي سيد رئوف احمدزاده مرضیه مهندسي كامپيوتر-نرم افزار ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ كارشناسي ارشد
سجادنيا زينب پيش پردازش داده هاي سرطان سينه به منظور بهبود روال تشخيص و مراقبت هاي پزشكي خيامي سيد رئوف - موسوی سید محمد رضا احمدزاده مرضیه مهندسي كامپيوتر-نرم افزار ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ كارشناسي ارشد
زاهد روزگار محمد حسن قرائت از راه دور كنتورهاي ديجيتال با استفاده از شبكه هاي سنسور بيسيم خيامي سيد رئوف جاویدان رضا مهندسي فناوري اطلاعات(IT)-شبكه هاي كامپيوتري ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ كارشناسي ارشد
ناسوتي فرد محمد هادي ارائه روشي براي مديريت مصرف انرژي در محاسبات ابري اكبري رضا بوشهریان امید مهندسي فناوري اطلاعات(IT)-شبكه هاي كامپيوتري ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ كارشناسي ارشد
كامجو مريم دسته بندي داده هاي حجيم با استفاده از استخراج موجوديت هاي داراي نام اكبري رضا جاویدان رضا مهندسي فناوري اطلاعات(IT)-شبكه هاي كامپيوتري ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ كارشناسي ارشد
قاسمي شيري ميترا بهبود تشخيص حمله در شبكه هاي راديو شناختي جاويدان رضا حقیقت جواد مهندسي فناوري اطلاعات(IT)-شبكه هاي كامپيوتري ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ كارشناسي ارشد
فرضي پوريا ارائه روشي براي بهبود كشف وب سرويس هاي معنايي اكبري رضا بوشهریان امید مهندسي كامپيوتر-نرم افزار ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ كارشناسي ارشد
جاويدي خيرآبادي زينب طراحي معماري شي گرا با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري اكبري رضا بوشهریان امید مهندسي كامپيوتر-نرم افزار ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ كارشناسي ارشد
جوانمردي سليمه بررسي و ارتقائ قابليت اطمينان توپولوژي هاي شبكه بي سيم بدن در حوزه مهندسي پزشكي و ارزيابي كارايي آن كشتگري منيژه جاویدان رضا مهندسي فناوري اطلاعات(IT)-شبكه هاي كامپيوتري ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ كارشناسي ارشد
كماليان برازجاني مريم بررسي كارايي روش هاي پيش بيني استفاده مجدد موفق در ماژول هاي نرم افزاري اكبري رضا شمسی نژاد بابکی پیروز مهندسي كامپيوتر-نرم افزار ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ كارشناسي ارشد
كمالي سروستاني مهسا كنترل ازدحام مبتني بر جست و جوي ممنوع در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار كشتگري منيژه - اکبری رضا جاویدان رضا مهندسي فناوري اطلاعات(IT)-شبكه هاي كامپيوتري ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ كارشناسي ارشد
علي زاده غياث آبادي الهه تشخيص نفوذ با استفاده از تكنيكهاي تركيبي داده كاوي شمسي نژاد بابكي پيروز اکبری رضا مهندسي كامپيوتر-نرم افزار ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ كارشناسي ارشد
رياحي عالم مينا تشخيص كد مشكوك در منبع كد با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي اكبري رضا خیامی سید رئوف مهندسي كامپيوتر-نرم افزار ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ كارشناسي ارشد
همايوني سارا ارائه يك لايه چرخه وظايف راديو (RDC) تطبيقي در اينترنت اشياء جاويدان رضا اسلامی محسن شبكه هاي كامپيوتري ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ كارشناسي ارشد
عليزاده روح الله ارائه روشي براي تركيب سرويس هاي وب با استفاده از بهينه سازي چند هدفه بوشهريان اميد شمسی نژاد بابکی پیروز مهندسي كامپيوتر-نرم افزار ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ كارشناسي ارشد
بهرام لو شور باخلو آيناز توسعه ي پروتكل مسيريابيRPL به منظور مسيريابي مبتني بر محتوا در شبكه هاي اينترنت اشيا جاويدان رضا شمسی نژاد بابکی پیروز شبكه هاي كامپيوتري ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ كارشناسي ارشد
ثبوتي محمد جواد ارائه روشي بر پايه يادگيري ماشين جهت تحليل داده هاي مبتني بر اينترنت اشياء جاويدان رضا خیامی سیدرئوف شبكه هاي كامپيوتري ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ كارشناسي ارشد