نام خانوادگي و نام دانشجو

عنوان  پایان نامه

استاد(ان) راهنما

استاد(ان)مشاور

تاريخ فارغ التحصيلي

زاهد روزگار محمد حسن

قرائت از راه دور كنتورهاي ديجيتال با استفاده از شبكه هاي سنسور بيسيم

خيامي سيد رئوف

جاويدان رضا

۱۳۹۵.۱۱.۱۰

ناسوتي فرد محمد هادي

ارائه روشي براي مديريت مصرف انرژي در محاسبات ابري

اكبري رضا

بوشهريان اميد

۱۳۹۵.۱۱.۱۰

جوانمردي سليمه

بررسي و ارتقائ قابليت اطمينان توپولوژي هاي شبكه بي سيم بدن در حوزه مهندسي پزشكي و ارزيابي كارايي آن

كشتگري منيژه

جاويدان رضا

۱۳۹۵.۱۱.۱۲

خوبان محمد حسين

يك روش كنترل كننده هوشمند چند هدفه بر اساس يادگيري عاطفي به منظور بهبود كيفيت توان الكتريكي

جاويدان رضا

نيكنام طاهر

۱۳۹۵.۱۱.۰۲

كامجو مريم

دسته بندي داده هاي حجيم با استفاده از استخراج موجوديت هاي داراي نام

اكبري رضا

جاويدان رضا

۱۳۹۵.۱۱.۱۰

كماليان برازجاني مريم

بررسي كارايي روش هاي پيش بيني استفاده مجدد موفق در ماژول هاي نرم افزاري

اكبري رضا

شمسي نژاد بابكي پيروز

۱۳۹۶.۰۱.۲۷

علي زاده غياث آبادي الهه

تشخيص نفوذ با استفاده از تكنيكهاي تركيبي داده كاوي

شمسي نژاد بابكي پيروز

اكبري رضا

 

فرضي پوريا

ارائه روشي براي بهبود كشف وب سرويس هاي معنايي

اكبري رضا

بوشهريان اميد

۱۳۹۵.۱۱.۱۱

جاويدي خيرآبادي زينب

طراحي معماري شي گرا با استفاده از الگوريتم هاي فرا ابتكاري

اكبري رضا

بوشهريان اميد

۱۳۹۵.۱۱.۱۱

رياحي عالم مينا

بازسازي نرم افزار با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي

اكبري رضا

خيامي سيد رئوف

 

كمالي سروستاني مهسا

كنترل ازدحام مبتني بر جست و جوي ممنوع در شبكه هاي مبتني بر نرم افزار

اكبري رضا،كشتگري منيژه

جاويدان رضا

۱۳۹۶.۰۲.۲۵

دولو فاطمه

فرايند كاوي در سيستم هاي سلامت و درماني

خيامي سيد رئوف

احمدزاده مرضيه

۱۳۹۵.۱۱.۰۹

سجادنيا زينب

پيش پردازش داده هاي سرطان سينه به منظور بهبود روال تشخيص و مراقبت هاي پزشكي

موسوي سيد محمدرضا، خيامي سيد رئوف

احمدزاده مرضيه

۱۳۹۵.۱۱.۰۹

قاسمي شيري ميترا

بهبود تشخيص حمله در شبكه هاي راديو شناختي

جاويدان رضا

حقيقت جواد

۱۳۹۵.۱۱.۱۰

عليزاده روح الله

ارائه روشي براي تركيب سرويس هاي وب با استفاده از بهينه سازي چند هدفه

بوشهريان اميد

شمسي نژاد بابكي پيروز

۱۳۹۶.۰۶.۲۶

بهرام لو شور باخلو آيناز

توسعه ي پروتكل مسيريابيRPL به منظور مسيريابي مبتني بر محتوا در شبكه هاي اينترنت اشيا

جاويدان رضا

شمسي نژاد بابكي پيروز

۱۳۹۶.۰۶.۲۶

همايوني سارا

ارائه يك لايه چرخه وظايف راديو تطبيقي در اينترنت اشياء

جاويدان رضا

اسلامي محسن

۱۳۹۶.۰۶.۲۵

ثبوتي محمدجواد

ارائه روشي بر پايه يادگيري ماشين جهت تحليل داده هاي مبتني بر اينترنت اشياء

جاويدان رضا

خيامي سيد رئوف

۱۳۹۶.۰۶.۲۶