نام خانوادگي و نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد(ان)راهنما

استاد(ان)مشاور

رشته و گرایش تحصیلی

تاريخ فارغ التحصيلي

مقطع تحصیلی

پيرايش دهكردي محمد رضا ارائه روشي جهت مديريت داده هاي متن در اينترنت اشياء بوشهريان اميد اسماعیلی فرد رسول مهندسي كامپيوتر-نرم افزار ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ كارشناسي ارشد
ملاح زاده هومن كاوش و تحليل ويژگي هاي پنهان شده ي نرم افزار در نظرات ارسالي كاربران آن بوشهريان اميد جاویدان رضا مهندسي كامپيوتر-نرم افزار ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ كارشناسي ارشد
دادخواه عبد اله مكان يابي منشا اشكال در كد نرم افزار از روي گزارش اشكال با كمك مدل تركيبي مبتني بر يادگيري عميق اكبري رضا فخراحمد سید مصطفی مهندسي كامپيوتر-نرم افزار ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ كارشناسي ارشد
غلام پور گنجه رويا ارائه الگوريتم بهينه سازي حركت سرخوشه ها در شبكه هاي حسگر بي سيم با سرخوشه هاي متحرك شمسي نژاد بابكي پيروز جاویدان رضا مهندسي كامپيوتر - معماري سيستم هاي كامپيوتري ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ كارشناسي ارشد
ستوده ساراني مهري نظارت بر پارامتر هاي حياتي بيمار با استفاده از اينترنت اشيا جاويدان رضا اسماعیلی فرد رسول مهندسي فناوري اطلاعات-شبكه هاي كامپيوتري ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ كارشناسي ارشد
عبد الملكي فاطمه افزايش دقت الگوريتم هاي دسته بندي گزارش باگ با استفاده از پردازش متن بوشهريان اميد شمسی نژاد بابکی پیروز مهندسي كامپيوتر-نرم افزار ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ كارشناسي ارشد
خسروي مقداد انتخاب استراتژي بهبود از خطا در وب سرويس هاي تركيبي در زمان اجرا بوشهريان اميد اسماعیلی فرد رسول مهندسي كامپيوتر-نرم افزار ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ كارشناسي ارشد
ابراهيم نژاد محمد علي بررسي كارايي روشهاي توليد داده هاي تست در ماژول هاي داراي نقص اكبري رضا شمسی نژاد بابکی پیروز مهندسي كامپيوتر-نرم افزار ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ كارشناسي ارشد
به روش سجاد موازي سازي الگوريتم خوشه بندي جريان داده StreamKM با استفاده از FPGA شمسي نژاد بابكي پيروز-جاویدان رضا دریانورد سید حسن مهندسي كامپيوتر - معماري كامپيوتري ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ كارشناسي ارشد
تجلي سميه بهينه سازي راهكارهاي گمنام سازي داده ها به منظور حفظ محرمانگي داده ها در يك مركز درماني خيامي سيد رئوف شمسی نژاد بابکی پیروز مهندسي فناوري اطلاعات-معماري سازماني ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ كارشناسي ارشد
محمد نيا سبحان ارائه روشي جهت شناسايي خودكار ضدالگوها در معماري سرويس گرابر پايه فناوريREST اكبري رضا - اسماعیلی فرد رسول بوشهریان امید مهندسي فناوري اطلاعات-معماري سازماني ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ كارشناسي ارشد
حقوقي اصفهاني سمانه ارائه يك روش جديد جهت بهبود تحرك در پروتكل RPL جاويدان رضا شمسی نژاد بابکی پیروز مهندسي فناوري اطلاعات-شبكه هاي كامپيوتري ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ كارشناسي ارشد
هادوي سيد محمد صالح استخراج قوانين انجمني در ويژگي هاي بيماران سرطاني خيامي سيد رئوف شمسی نژاد بابکی پیروز مهندسي كامپيوتر-نرم افزار ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ كارشناسي ارشد
هاشمي سيد محمد صالح ارائه يك راهكار مبتني بر الگوها و الگوريتم هاي بهينه سازي براي مهاجرت نرم افزار به ابر بوشهريان اميد بوشهریان امید نرم افزار ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ كارشناسي ارشد
افلاكيان نرگس بهبود مديريت ارتباط با مشتري از طريق روش هاي هوش تجاري، مطالعه موردي شركت پخش دارويي خيامي سيد رئوف شمسی نژاد بابکی پیروز- کاظمی مرتضی مهندسي فناوري اطلاعات-معماري سازماني ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ كارشناسي ارشد
عيناوي پور سينا يك سيستم موقعيت ياب مبتني بر يادگيري براي فضاي داخل ساختمان با استفاده از تكنولوژي BLE جاويدان رضا اسلامی محسن مهندسي فناوري اطلاعات-شبكه هاي كامپيوتري ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ كارشناسي ارشد
هاشمي سيد ميلاد ارائه روشي به منظور تركيب سرويس مبتني بر برنامه نويسي ژنتيك بوشهريان اميد اکبری رضا مهندسي كامپيوتر-نرم افزار ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ كارشناسي ارشد
نجف پور زينب ارائه روشي به منظور كشف فرايند و بررسي انطباق با استفاده از فرايندكاوي در سلامت و درمان خيامي سيد رئوف بوشهریان امید مهندسي فناوري اطلاعات-معماري سازماني ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ كارشناسي ارشد
نادري مهشيد تركيب سرويس رخدادگرا در محيط اينترنت اشيا بوشهريان اميد- اسماعیلی فرد رسول جاویدان رضا مهندسي فناوري اطلاعات-شبكه هاي كامپيوتري ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ كارشناسي ارشد
برومند بتول ارائه يك سيستم توصيه گر مبتني بر سود شمسي نژاد بابكي پيروز خیامی سید رئوف مهندسي كامپيوتر-نرم افزار ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ كارشناسي ارشد
جعفري مسعود ارائه يك پروتكل در سطح لايه كنترل دسترسي در شبكه هاي حسگر بي سيم جاويدان رضا شمسی نژاد بابکی پیروز مهندسي كامپيوتر - معماري سيستم هاي كامپيوتري ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ كارشناسي ارشد
دولابي حجت ارائه و ارزيابي يك روش تركيبي جهت بهبود طبقه بندي احساس و ارتباط معنايي اكبري رضا شمسی نژاد بابکی پیروز نرم افزار ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ كارشناسي ارشد