مدیریت امورفنی و نظارت بر طرح های عمرانی

معرفی مدیریت امورفنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه:

حوزه مدیریت طرحهای عمرانی وظیفه طراحی، نظارت و اجرای فضاهای کالبدی دانشگاه را بعهده دارد. در حوزه عمرانی دانشگاه که با وسعتی قابل ملاحظه با کارهایی تخصصی روبروست، همراهی و هماهنگی واحدها در روند تحقق برنامه ها نقشی موثر و کار ساز خواهد داشت. انجام همزمان امور ساختمانی، تأسیساتی، مخابراتی و نگاهی به آینده توسعه آنها، مدیریت عمرانی را بر آن داشته است تا همواره واحدهای تابعه را در جریان هماهنگ روند امور اجرایی کارها قرارداده و از کاستی ها جلوگیری نماید. عمده فعالیت حوزه طرحهای عمرانی دانشگاه در حال حاضر ، بر روی احداث سایت جدید دانشگاه واقع در فاز ۲ شهر جدید صدرا متمرکز شده است. سایت مذکور هم اکنون توسط این مدیریت در حال احداث است که در قالب شرح وظایف ذیل انجام می گیرد.

شرح وظایف:

طراحی و توسعه زیر ساختهای عمرانی و افزایش بنای ساختمانهای دانشگاه از قبیل دانشکده ها ، فضاهای آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی، ادارات و فضاهای خدماتی و ورزشی و تفریحی

انتخاب مشاوران ذیصلاح و عقد قرارداد انجام خدمات مشاور

کنترل و تصویب نقشه ها و مدارک فنی پروژه های عمرانی

انجام مناقصه و انتخاب پیمانکار ذیصلاح و عقد قرارداد های عمرانی

نظارت عالیه در انجام کیفی و فنی پروژه ها

بررسی و کنترل صورت وضعیت پیمانکاران و ارسال به امور مالی دانشگاه

 

کارکنان و شرح وظایف 
ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت  شرح وظایف 
۱ دکتر علی اکبر حکمت زاده مدیریت امورفنی و نظارت بر طرح های عمرانی اعمال مدیریت بر عملکرد پرسنل و پروژه های عمرانی و وضعیت مالی و اعتباری پروژه ها و قراردادها و سایر امور حوزه طرح های عمرانی دانشگاه 
۲ مهندس حسین حسنی  رئیس گروه نظارت بر طرح های عمرانی  نظارت و کنترل عملکرد پرسنل - کنترل وضعیت پروژه ها و اعتبارات آنها - کنترل نهایی طرح و نقشه ها و عملکرد مشاوران و پیمانکاران - کنترل نهایی صورت وضعیت ها
۳ مهندس شاهرخ شجاعی  کارشناس عمرانی و مسئول امور قراردادها انجام مراحل برگزاری مناقصات - عقد قراردادها - پیگیری امورات  اداری پروژه ها - انجام امورات کارپردازی
۴ مهندس مهدی هوشمند کارشناس سازه  کنترل نقشه های معماری و سازه و نظارت بر اجرای روند پروژه ها - کنترل صورت وضعیت ها 
۵ مهندس احمد احیاء جهرمی  کارشناس تأسیسات کنترل نقشه های تأسیساتی و نظارت بر اجرای روند پروژه ها  - کنترل صورت وضعیت ها 
۶ خانم مهندس نگار باقری فرد کارشناس معماری  کنترل نقشه های معماری و نظارت بر اجرای روند پروژه ها - کنترل صورت وضعیت ها 
۷ مهندس امین ایمانی راد کنترل پروژه  پیگیری و کنترل گزارشات روزانه و ماهیانه پروژه ها - تهیه گزارشات مصور ماهیانه از پیشرفت فیزیکی پروژه ها  - انجام امورات دفتری
۸ مهندس سید علی زبرجد کارشناس تأسیسات کنترل عملیات اجرایی پروژه ها و پیگیری امورات مربوطه با هماهنگی سایر همکاران و مشاورین 
۹ مهندس بهنام گران پایه  کارپردازی  انجام امورات کارپردازی - ثبت سفارشات خرید و انجام مراحل تأمین و خرید مصالح 
۱۰ آقای شهرام حیدری مسئول دفتر  انجام امورات دفتری و مکاتبات و تماس ها - هماهنگی جهت برگزاری جلسات 
۱۱ آقای امین ناصری  راننده  انجام خدمات رانندگی و حمل و نقل